Meny

Behold kvartalsrapporteringen

Et EU-direktiv åpner for at medlemslandene ikke lenger kan kreve kvartalsrapportering for børsnoterte selskaper. Dette vil også måtte tilpasses norske forhold. Folketrygdfondet oppfordrer imidlertid selskapene til fortsatt å publisere kvartalsrapporter.

Debattinnlegg i Dagens Næringsliv 18.05.16 av Nils Bastiansen, direktør aksjeavdelingen, Folketrygdfondet

Som ledd i implementeringen av direktivet i Norge har Verdipapirlovutvalget levert et forslag til Finansdepartementet som nå er ute på høring. Folketrygdfondet er kritisk til forslaget.

Rapportering krever riktignok ressurser og kan gå på bekostning av verdiskaping. Fokuset på enkeltkvartaler kan gå ut over langsiktige mål.

Folketrygdfondet er imidlertid opptatt av åpenhet og ryddige prosesser for publisering av informasjon til kapitalmarkedet. Relevant informasjon bør gjøres tilgjengelig for alle samtidig. Det er også et viktig prinsipp at vesentlig informasjon om selskapets finansielle stilling bør publiseres så snart den foreligger.

Risikoen er at sjeldnere rapportering vil føre til økt usikkerhet i prising, økt volatilitet og mindre velfungerende kapitalmarkeder. Dessuten kan det innebære økt risiko for informasjonslekkasje.

Folketrygdfondet innser at kvartalsrapportering krever ressurser, men vi mener at dette argumentet svekkes av utviklingen i nye regnskaps- og rapporteringsverktøy.

Vi mener at hensynet til åpenhet og offentliggjøring av informasjon til kapitalmarkedet teller mest i denne sammenhengen. Informasjonen er vesentlig for effektiv prising av verdipapirer og velfungerende markeder. Folketrygdfondet oppfordrer derfor selskapene til fortsatt å publisere kvartalsrapporter.