Meny

Bedre likviditet i obligasjonsmarkedet

- Et velfungerende utlånsmarked gir et mer likvid og velfungerende underliggende marked. Vi har grunn til å tro at dette også gjelder for utlån av obligasjoner. Utlån vil bidra med økt likviditet når andre faktorer har bidratt til det motsatte, skriver Jørgen Krog Sæbø og Terje Loven i en kronikk i Finansavisen 22. mars 2017.

Vår erfaring er at likviditeten i det norske obligasjonsmarkedet er blitt lavere. Det er grunn til å tro at nye reguleringer i kjølvannet av finanskrisen har bidratt til at bankene i mindre grad bruker egen balanse for å imøtekomme kunders ønsker om kjøp og salg av obligasjoner.

I kjølvannet av nye reguleringer oppstår derfor nye produkter og instrumenter. Et eksempel på dette er at privatmarkedet og bedriftsmarkedet i større grad blir tilbudt vesentlig bedre renter på innskudd med tidsbinding enn innskudd uten tidsbinding. Det er nemlig dyrt for bankene å sitte på innskudd som kan tas ut når som helst.

Folketrygdfondets egenskaper som langsiktig investor med lite behov for likviditet gjør at vi i visse situasjoner kan være en naturlig motpart når bankene har behov for å tilpasse sin risikoeksponering. Det skjer da en reell risikooverføring som Folketrygdfondet tar seg betalt for. Samtidig bidrar vi til at bankene er bedre i stand til å gi lån til bedrifter og privatpersoner, som igjen investerer i prosjekter som bidrar til vekst og arbeidsplasser.

Et eksempel på en slik type risikooverføring er collateral upgrade/downgrade-transaksjoner. I en slik transaksjon gjennomfører Folketrygdfondet et utlån og innlån av obligasjoner samtidig i én transaksjon.  Folketrygdfondet låner typisk ut sikre og likvide obligasjoner, og låner inn obligasjoner med noe høyere likviditets- og kredittrisiko. En slik transaksjon har likhetstrekk med bytteordningen ("gullkortet") bankene hadde med staten under finanskrisen.

Ved at bankene har mulighet til å foreta en slik risikooverføring, er de bedre i stand til å stille priser på obligasjoner. En slik transaksjon bidrar til at bankene kan fortsette å ha obligasjoner tilgjengelig for salg til obligasjonsmarkedet, noe som vil gi økt likviditet. Dersom banken har funnet en kjøper av en obligasjon som allerede er lånt ut til oss i en slik transaksjon, kan vi enkelt la banken bytte ut denne obligasjonen med en annen. Bankene vil også kunne forbedre sin likviditetsposisjon. Samtidig oppnår Folketrygdfondet en høyere avkastning på obligasjoner som vi uansett er langsiktige eiere av.

Som en langsiktig forvalter er Folketrygdfondet avhengig av god likviditet i obligasjonsmarkedet. Vi mener derfor at utlån er en viktig aktivitet for å opprettholde og bedre likviditeten i dette markedet fremover.

Av Jørgen Krog Sæbø og Terje Loven, treasury-avdelingen, Folketrygdfondet. Publisert i Finansavisen 22. mars 2017.

Fakta:

  • En transaksjon som består av et samtidig innlån og utlån av verdipapirer, f.eks. obligasjoner
  • Gjennomføres med en forhåndsbestemt retur av obligasjonene
  • Utlåneren mottar obligasjoner med høyere likviditet- og kredittrisiko
  • Vanlig i det europeiske repomarkedet