Meny

STATENS PENSJONSFOND NORGE

Statens pensjonsfond Norge inngår sammen med Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet") i Statens pensjonsfond. Formålet er statlig sparing.Illustrasjon fra årsrapport 2019

I 2006 ble Statens pensjonsfond etablert som overbygning over Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland er lagt til Norges Bank.

Finansdepartementet gir årlig ut en stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond.

 

Statens pensjonsfond Norge

Statens pensjonsfond Norge er plassert som kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. Kapitalen forvaltes av Folketrygdfondet innenfor de rammene Finansdepartementet har gitt gjennom mandat. Folketrygdfondet tar sine investeringsbeslutninger på selvstendig grunnlag innenfor mandatets rammer.

Statens pensjonsfond Norge er et "lukket fond". Det vil si at det ikke tilføres nye midler, men at avkastningen legges til fondet.

 

Nærmere om mandatet

Mandatet fastslår at forvaltningen skal ha høyest mulig avkastning som mål. Folketrygdfondet skal ha interne retningslinjer for å integrere hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i investeringsvirksomheten. Folketrygdfondets eierskapsutøvelse skal ivareta fondets finansielle interesser, og skal baseres på FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og for multinasjonale selskaper.

Folketrygdfondet skal aktivt bidra til utviklingen av gode nasjonale standarder innen ansvarlig investeringsvirksomhet og eierskapsutøvelse.

Folketrygdfondet har plikt til å gi Finansdepartementet råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond Norge.

 

Forvaltning og rapportering

Under menypunktet Om oss/Vår forvaltning gjør vi nærmere rede for hvordan Folketrygdfondet ivaretar oppdraget som forvalter av Statens pensjonsfond Norge. Der presenterer vi investeringsstrategi, prinsipper for risikostyring og prinsipper for ansvarlig investeringspraksis.

Mandatet pålegger Folketrygdfondet å legge frem offentlige kvartals- og årsrapporter om forvaltningen av fondsmidlene. I rapporteringen skal det være "størst mulig åpenhet om forvaltningen innenfor de rammer som settes av en forsvarlig gjennomføring av forvalteroppdraget."

"Statens pensjonsfond skal understøtte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og underbygge langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter."

Lov om Statens pensjonsfond