Meny

SAMFUNNSOPPDRAGET

Vårt oppdrag er å være en ansvarlig forvalter av fellesskapets finansielle verdier. Vi skal sikre god avkastning over tid og bidra til statens langsiktige sparing. Folketrygdfondet har samtidig en viktig rolle som stor aktør i sitt marked.

Folketrygdfondet eies av Finansdepartementet og er organisert som et særlovsselskap. Finansdepartementet gir oppdrag til Folketrygdfondet gjennom mandater. 

Folketrygdfondet har fått som mandat å forvalte Statens pensjonsfond Norge. Dette fondet inngår i Statens pensjonsfond sammen med "Oljefondet" (Statens pensjonsfond utland).

I mandatet for Statens pensjonsfond Norge blir det lagt til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i bred forstand. I tillegg legger mandatet vekt på velfungerende markeder.

Folketrygdfondet skal følge anerkjente prinsipper for ansvarlig investeringspraksis og eierskapsutøvelse, og skal selv aktivt bidra til gode nasjonale standarder.  

"Folketrygdfondet skal søke å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader over tid målt i norske kroner"

"God avkastning på lang sikt anses å være avhengig av en bærekraftig
utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand samt velfungerende,
legitime og effektive markeder."

Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge

I det norske markedet er Folketrygdfondet en stor aktør, og mandatet gir Folketrygdfondet en rolle også utover det å sikre god avkastning.
For å kunne skape god avkastning over tid, må Folketrygdfondet utøve en langsiktig og ansvarlig investeringsvirksomhet, og vi har interesse av at finansmarkedene fungerer optimalt. Ved å ivareta mandatet bidrar

Folketrygdfondet til verdiskaping og utvikling i norsk næringsliv:

  • med kapital til selskapene
  • med ansvarlig eierskapsutøvelse i selskapene
  • med tiltak for gode "kjøreregler" og velfungerende markedert
  • ved å være langsiktig og stabiliserende i kapitalmarkedene