Meny

Summer Internship i Folketrygdfondet 2016

Elise og Thomas er masterstudenter på Norges Handelshøyskole med profilering i henholdsvis finans og økonomisk analyse. Sommeren 2016 var de summer interns hos Folketrygdfondet. Les om deres erfaringer.

Programmet startet med tre uker der vi skulle bli kjent med de ulike avdelingene.
 

Første uke: Aksjer

Den første uken var vi plassert i aksjeavdelingen. I løpet av uken fikk vi se hvordan aksjer handles i praksis gjennom Bloomberg, delta på strategimøter om fondets posisjoner i markedet, og vi fikk ansvar for å presentere utviklingen i aksjemarkedet på morgenmøtene. Samtidig møtte vi flere ulike investeringsbanker som presenterte sine markedssyn.
 

Andre uke: Renter og treasury

Den andre uken var vi plassert hos både renter og treasury. I renteavdelingen lærte vi om viktigheten av durasjonsberegninger, rentebaner og kredittrisiko når man skal forvalte en obligasjonsportefølje. Videre fikk vi en innføring i de ulike sektorene i obligasjonsmarkedet og deres særtrekk når det kommer til likviditet og risiko. Hos treasury fikk vi et innblikk i hvordan fondets kontantbeholdning og valutaeksponering styres ved hjelp av futures og swaper. Denne avdelingen har også ansvar for aksjeutlån og vi fikk derfor en innføring i hvordan dette fungerer og hvilken påvirkning det har på markedet. Uken var dessuten preget av Storbritannias EU-avstemming, og det var veldig spennende å oppleve finansbransjen fra innsiden under en såpass viktig hendelse.
 

Tredje uke: Operasjoner og risikostyring

Den tredje uken var vi plassert hos operasjoner og risikostyring. Hver morgen denne uken var vi en del av den daglige rapporteringsrutinen, noe som gjorde at vi tilegnet oss kunnskap om hvilke nøkkeltall og informasjon som er viktig for en fondsforvalter. Dette ga også meget nyttig erfaring med datasystemer som brukes innen finans.

Etter tre ukers ferie gikk de tre siste ukene med til å løse og presentere cases for de ulike avdelingene.
 

Tre uker med oppgaveløsning

Aksjeavdelingens oppgave gikk ut på å verdsette et selskap i porteføljen. For å løse oppgaven fikk vi tilgang til analytikere hos to meglerhus og investorkontakten for det respektive selskapet. Vi fikk derfor oppleve hvor god informasjonstilgang man har som en stor aktør på kjøpersiden. Ingen av oss hadde bygd en verdsettelsesmodell før, så oppgaven med å bygge vår egen modell ga oss både praktisk kunnskap innen ulike verdsettelsesmetoder og gjorde oss bevisst på styrkene og svakhetene til hver metode.

Oppgaven fra operasjoner og risikostyring gikk ut på å simulere og evaluere rebalanseringsprosessen i fondet. Dette var den mest teknisk krevende oppgaven og mye tid gikk med på å bygge simuleringen i Excel. Våre kunnskaper innen Excel ble derfor kraftig forbedret. Når simuleringen skulle vurderes og presenteres opparbeidet vi oss kunnskap om hvilke prestasjonsmål som er sentrale for en forvalter.

Renteoppgaven var å presentere karakteristika for obligasjonsindeksen og estimere transaksjonskostnadene ved passiv indeksforvalting. Dette ga oss muligheten til å anvende kunnskapen vi tilegnet oss hos renteavdelingen i uke nummer to, og vi ble godt kjent med hvordan en obligasjonsindeks fungerer sammenliknet med en aksjeindeks.
 

Unikt innblikk

Et Summer Internship i Folketrydfondet gir et unikt innblikk i praktisk fondsforvalting og fondets sterke posisjon i markedet gjør at man blir eksponert mot hele bredden innen finansbransjen. Vi ønsker derfor å anbefale et Summer Internship i Folketrygdfondet til alle med interesse for finans.
 

Elise Rekdal Hornseth og Thomas Anker Vanberg Eriksen