Meny

Stortingsmeldingen: - Positiv avkastning i et urolig år

Finansdepartementet la 5. april 2016 frem stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015. I gjennomgangen av Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge konkluderer departementet med at en er tilfreds med forvaltningen og resultatene.

- Statens pensjonsfond er vår felles sparekasse og en viktig del av den økonomiske politikken. Det er stor åpenhet om forvaltningen. Norges Bank og Folketrygdfondet har forvaltet henholdsvis Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN) på en god måte over tid. Regjeringen styrker nå forvaltningen av fondet ytterligere, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Et viktig tema i stortingsmeldingen er vurderinger av investeringer i unotert eiendom og infrastruktur i både SPU og SPN. Det legges i meldingen opp til en ny regulering av eiendomsinvesteringene i SPU, mens det etter en samlet vurdering ikke legges opp til å åpne opp for unotert eiendom og infrastruktur i SPN. Folketrygdfondet tar det til etterretning.

Fakta om Statens pensjonsfond 2015:

  • Ved utgangen av 2015 var den samlede verdien av Statens pensjonsfond 7 670 mrd. kroner, fordelt med 7 471 mrd. kroner i SPU og 198 mrd. kroner i SPN.
  • Mer enn halvparten av økningen i markedsverdien av SPU skyldes en svekkelse av kronekursen.
  • Avkastningen av SPU var i fjor 2,7 prosent målt i fondets valutakurv, mens den for SPN var 7,0 prosent målt i norske kroner.
  • Forvaltningskostnadene i de to fondene utgjorde henholdsvis 0,06 prosent og 0,09 prosent av fondskapitalen.
  • Både Norges Banks forvaltning av SPU og Folketrygdfondets forvaltning av SPN ga i fjor en meravkastning på i underkant av 0,5 prosentenheter sammenliknet med referanseindeksene fra Finansdepartementet.