Meny

- Presise låneavtaler er viktig

I en kronikk i Finansavisen skriver Folketrygdfondets viseadministrerende direktør Lars Tronsgaard at det kraftige fallet i oljeprisen får flere obligasjonseiere til å finne frem låneavtalene på nytt. I urolige tider må obligasjonseierne ivareta sine rettigheter dersom selskapene misligholder lånebetingelsene, derfor er presise låneavtaler viktig.

Les kronikken her:

Det kraftige fallet i oljeprisen får flere obligasjonseiere til å finne frem låneavtalene på nytt. Oljeprisfallet kan få konsekvenser for en bransje som ofte har benyttet obligasjonsmarkedet som finansieringskilde.

I urolige tider må obligasjonseierne ivareta sine rettigheter dersom selskapene misligholder lånebetingelsene, derfor er presise låneavtaler viktig.

Obligasjonslån reguleres av en låneavtale, og gode låneavtaler styrker tilliten til obligasjonsmarkedet. For å redusere kredittrisikoen, ønsker obligasjonseier låneklausuler som sikrer långivers interesser, mens utsteder ønsker færrest mulig forpliktelser. Strammere klausuler kan imidlertid redusere risikopremien, og dermed også være i utsteders interesse.

Låneklausuler skal definere plikter, rettigheter og konsekvenser ved brudd. Både aksje- og obligasjonsmarkedet er opptatt av hvordan klausulene oppfylles, fordi brudd kan få konsekvenser for hele selskapets kapitalstruktur. Slik informasjon er derfor viktig å meddele markedet regelmessig for å unngå utilsiktede reaksjoner.

Dersom selskapets finansielle utvikling blir svakere enn forutsatt, må dette adresseres raskt. Utsteder vil ta kontakt med obligasjonslånets tillitsmann med forslag til endringer i låneavtalen, og en kompensasjon for den økte risikoen obligasjonseier eventuelt påtar seg.

Endringer i låneavtalen må vedtas av et flertall av obligasjonseierne på et obligasjonseiermøte som tillitsmannen innkaller til. For å sikre flertall for forslaget, dannes det ofte en uformell obligasjonseierkomite som forhandler med utsteder. Dette er viktig for å unngå at forslaget blir nedstemt, med påfølgende negative markedsreaksjoner.

Denne strukturen er viktig for et velfungerende obligasjonsmarked. Selve prosessen kan likevel være krevende, som følge av urealistiske forventninger til hva obligasjonseier kan akseptere. Utsteder kan på sin side oppfatte obligasjonseiers krav som urimelige. Det samme gjelder aksjonærene, som kan ha helt andre interesser enn obligasjonseierne. Dette kan lede til et dårlig forhandlingsklima og en unødig lang prosess.

Utviklingen synes imidlertid å gå i riktig retning. Utsteder viser større forståelse for at endringer som svekker obligasjonseiers stilling må kompenseres, og obligasjonseier søker å bidra konstruktivt til beste for alle interessenter. Det er viktig med realistisk dialog og likeverdig forhandling, noe eksterne rådgivere på begge sider kan bidra til.

Obligasjonseiers rettigheter bør formidles klart og tydelig når obligasjonslånet legges ut i markedet. Særlig gjelder det å presisere hvilke låneklausuler som er med i avtalen og ikke. Det vil ikke bare øke investors fokus på gode låneavtaler, men også utsteders forståelse av forpliktelsene vedkommende påtar seg. I en reforhandlingssituasjon kan dette bidra til et mer realistisk tilbud til obligasjonseierne. Begge parter kan dermed spare tid og ressurser.

Lars Tronsgaard, viseadm. direktør i Folketrygdfondet

Finansavisen, 03. juni 2015