Meny

Overraskende lite mislighold

Olje- og råvareprisfallet rammer hardt. Flere selskaper vil oppleve sviktende inntjening og likviditet i 2016, med økt mislighold og flere restruktureringssituasjoner som resultat, skriver Lars Tronsgaard i en kronikk i Finansavisen.

Kronikk av viseadministrerende direktør Lars Tronsgaard i Finansavisen 12.01.16

Det overraskende er at dette ikke allerede har slått sterkere ut. Ser vi på misligholdsstatistikken fra Stamdata, har 12 måneders rullerende misligholdsrate i det nordiske high yield-markedet ligget på om lag 5 prosent eller lavere de seneste årene. Riktignok ligger norsk high yield (HY) i øyeblikket noe over dette med 6,8 prosent, og det samme gjelder oljerelatert HY med 12,1 prosent.

Antallet kreditthendelser har imidlertid økt i 2015. Med rundt 90 slike hendelser, hvorav om lag halvparten var reelle mislighold, må vi tilbake til 2009 for å finne et høyere tall. Totalt arbeider Nordic Trustee som tillitsmann for tiden med mer enn 25 restruktureringssaker.

For obligasjonsinvestorene er dette både gode og dårlige nyheter. De dårlige er selvfølgelig at obligasjonskursene for enkelte selskaper har falt betydelig, og at det kan dukke opp arbeidskrevende restruktureringsprosesser. Den gode nyheten er imidlertid at den løpende avkastningen fremover har økt betydelig for de selskapene som vil komme gjennom krisen. Dette innebærer også at avkastningen på nye utstedelser vil være bedre, og kanskje mer i tråd med den reelle kredittrisikoen enn det vi så før olje- og råvarekrisen satte inn.

Interessant nok er det ikke bare i de mest kredittutsatte papirene avkastningen har bedret seg. Selv de aller sikreste AAA-obligasjonene utstedt av boligkredittselskapene (OMF) har opplevet en betydelig økning i kredittmarginen. Her er det imidlertid grunn til å anta at det er likviditetspremien, og ikke kredittpremien, som står for det alt vesentlige av marginutgangen.

Kraftig fallende likviditet er en internasjonal trend og ikke bare et nordisk fenomen. Mye av forklaringen på dette er trolig at en del store aktører som var aktive i disse markedene ikke lenger finner dette lønnsomt som følge av strengere kapital- og likviditetskrav. Internasjonal statistikk viser at beholdningen av papirer hos såkalte primærhandlere har falt markert, og nå ligger nær null.

Den utviklingen som er beskrevet over har både konjunkturelle og strukturelle elementer. Om dette innebærer et langvarig skifte i obligasjonsprisingen, gjenstår å se. Uansett understreker det betydningen av å ha ulike aktører, som har ulike strategier, for å opprettholde likviditeten i markedet. For Folketrygdfondet - som en langsiktig og motsyklisk aktør - representerer slike skift som vi nå ser interessante muligheter. Det er viktig å ha en forvaltningsstrategi som klarer å utnytte tidsvarierende risikopremier, og å ha en langsiktighet som gjør det mulig å høste likviditetspremier.

Lars Tronsgaard,
viseadm. direktør
i Folketrygdfondet