Meny

God nytenkning fra meglere

- Meglerhusene har lenge vært en "missing link" for ansvarlige og bærekraftige investeringer. Se innlegg i Dagens Næringsliv.

I et innlegg i Dagens Næringsliv 28. november ønsker Melanie Brooks fra Folketrygdfondet og Christine T. Meisingset fra Storebrand meglerbransjen velkommen på banen med analyser av miljø, korrupsjon og menneskerttigheter.

Her er innlegget i sin helhet:

 

«Missing link» på banen

 

En milepæl ble nylig nådd for oss som jobber med å gjøre kapitalforvaltning mer bærekraftig. For første gang har et norsk meglerhus utgitt en selskapsanalyse med full gjennomgåelse av temaer som miljø, korrupsjon og menneskerettigheter. Det er en forsiktig start fra Handelsbanken Capital Markets, men den er viktig fordi meglerhusene lenge har vært en «missing link» for ansvarlige og bærekraftige investeringer.

 

I Folketrygdfondet og Storebrand har vi jobbet med integrering av slike temaer gjennom flere år fordi vi oppfatter disse som finansielt relevante. Mange av de børsnoterte selskapene har også kommet langt i å integrere bærekraft i sine strategier, produkter og tjenester.

 

Økosystemene er under sterkt press, og vi blir stadig flere som konkurrerer om de samme ressursene. Veksten er sterkest i fremvoksende markeder, hvor det er mer korrupsjon, større endringer i regulering, og hvor de er mer sårbare overfor krig og konflikt. I tillegg ser vi tegn til at forbrukerne endrer sine preferanser og vil ha mer bærekraftige produkter og tjenester. Alt ialt blir det stadig mer krevende å drive business.

 

«Business as usual» er ikke et alternativ for oss som er opptatt av langsiktig avkastning.

 

Som forvaltere av langsiktig kapital må vi forstå hvordan rammebetingelsene endres, og hvilken risiko og hvilke muligheter næringslivet må forberede seg på. Avkastningen i våre porteføljer vil bli påvirket av hvordan selskapene vi investerer i, posisjonerer seg for en verden i endring. Samtidig ser vi at aspekter relatert til miljø, samfunn og selskapsstyring, er undervurdert av markedet, og derfor ikke tatt tilstrekkelig hensyn til i tradisjonelle finansielle analyser. Vi er ganske enkelt avhengige av kompetanse innen bærekraft for å ta de beste investeringsbeslutningene, og for å sikre god avkastning.

 

I dette bildet spiller meglerhusene en svært viktig rolle. En av meglerhusenes viktigste oppgaver er å tilby finansielle analyser til oss som forvalter kapital. De konsentrerer seg om temaer som er strategisk relevante for selskapene og som påvirker verdiskapingen. Er analysene gode, belønnes de med honorarer fra forvalterne. Men nå som rammebetingelsene endres, er det ikke lenger tilstrekkelig å forstå selskapenes finansielle utvikling.

 

Korrupsjon, leverandørkjeder og tilgang på ferskvann er eksempler på temaer som vil få økt betydning for verdiskapingen. For at analysene skal være gode nok, må også bærekraft være på radaren - ikke alltid for alle selskaper, men stadig oftere.

 

Temaer innenfor bærekraft har et annet format og et lengre tidsperspektiv enn tradisjonell finansbransje er vant med. Selskapers eksponering mot områder preget av vannknapphet, er et eksempel på en faktor som påvirker prosjektkostnader hvis virksomheten er vannintensiv.

 

Informasjonen kan være vanskeligere å innarbeide i en tradisjonell finansiell analyse, men det betyr ikke at den ikke er viktig. Selskaper som bruker vann effektivt, vil ha et fortrinn når ferskvann blir vanskeligere tilgjengelig, strengere regulert og prisene øker.

 

Per i dag er vi helt avhengige av å ha intern kompetanse på dette feltet for å forstå problemstillingene. Det tar tid for tradisjonell finans å forstå og utnytte bærekraftsanalysen, og det er avgjørende å spisse analysen slik at den blir finansielt relevant.

 

Når meglerhusene nå kommer på banen, vil det være et viktig supplement til vårt eget arbeid. Det vil gjøre bærekraft tilgjengelig for flere forvaltermiljøer og - ikke minst - signalisere tydelig at det er strategisk relevant og viktig.

 

Meglerhusene har stor analysekapasitet, kjenner selskapene godt og har bred kunnskap om volatilitet og verdidrivere. De vet hvordan aspekter relatert til miljø, samfunn og selskapsstyring, skal implementeres i verdivurderingen av selskapene. I sin rapport skriver Handelsbanken at dagens bærekrafttemaer er morgendagens aksjekursdrivere, og at temaer som vannforbruk ofte er oversett av markedet.

 

Deutsche Bank viser i en analyse at selskaper som er dyktige på bærekraft, tiltrekker seg flere investorer og oppnår lavere diskonteringsrater - dette må med i analytikers vurdering. Vi savner også den viktige koblingen mellom bærekrafttemaer og hva disse betyr for kontantstrøm, avkastning og volatilitet.

 

Motivasjonen for å integrere bærekraft i forvaltningen er nettopp å ta bedre investeringsbeslutninger. Det er først når hele bransjen tar dette på alvor, at vi kan sikre velfungerende finansmarkeder og verdiskaping i fremtiden - og, ikke minst, den viktige tilliten fra folk flest.