Meny

Flere krav til børseiere

Folketrygdfondet vil ha flere krav til eiere av børser og verdipapirregistre enn det som er foreslått i de nye eierkontrollreglene.

Forslag til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre er sendt på høring av Finansdepartementet, med forslag om at dagens eierbegrensningsregler skal erstattes av en egnethetstest.

Folketrygdfondet er enig i at dette er en hensiktsmessig endring, men mener imidlertid at en slik egnethetstest bør vektlegge flere forhold enn dem som fremkommer i forslagene.
- I høringsnotatet påpekes at hensynet til et velfungerende og effektivt verdipapirmarked er sentralt. I forslagene til hvilke vurderingskriterier som skal vektlegges, er det vanskelig å se at disse hensynene er nevnt eksplisitt. Videre mener Folketrygdfondet at det også bør inntas i bestemmelsen at hensynet til videreutvikling av det norske kapitalmarkedet også bør være et element i egnethetstesten, heter det i høringsuttalelsen fra Folketrygdfondet.

Les hele høringsuttalelsen