Meny

TYDELIGE FINANSIELLE MÅL

Folketrygdfondet utøver sin eierrolle på flere arenaer. Både i direkte møter med selskapene og under forberedelsene til generalforsamlinger vil vi legge vekt på kapitalstruktur og utbyttepolitikk.

Grafikk: Eierrapporten, vi krever kapitaldisiplin

 

I en undersøkelse Folketrygdfondet har gjort blant selskaper vi har investert i på Oslo Børs, ser vi at få selskaper gir konkrete mål for kapitalavkastning. Det var bare 12 av de 58 selskapene vi undersøkte i 2013, som hadde slike konkrete mål for eiernes avkastning på investert kapital. For oss som investor er det viktig å få tilgang på bedre og mer systematisk informasjon fra selskapene. Gjennom å stille krav til informasjon om finansielle mål ønsker Folketrygdfondet å bidra til verdiskapingen. Vi vet også at dette er et engasjement selskapene ønsker fra oss.

Vi forventer at styret og ledelsen i de selskapene vi har investert i, skal arbeide for at aksjonærene over tid får best mulig avkastning på aksjekapitalen. En tydelig og forutsigbar utbyttepolitikk er en del av dette. Totalavkastningen over tid er imidlertid avhengig av langt mer enn bare utbetalt aksjeutbytte, og som investor ønsker vi derfor tydelige måltall også for selskapets kapitalavkastning, vekst og kapitalstruktur.

Vi har forståelse for at måltall må tolkes avhengig av det enkelte selskapets forutsetninger og strategi. Vi har som investor heller ingen generell oppfatning av hvilken kapitalstruktur et selskap skal velge, hvilken risikoprofil det skal ha eller hvilket avkastningsnivå det skal oppnå. Det vi sier noe generelt og normativt om, er hvilken type informasjon vi mener vi og resten av markedet skal ha tilgang til og hva slags nøkkeltall selskapene helst bør bruke for å formidle denne informasjonen.

I tiden fremover vil Folketrygdfondet legge enda større vekt på å få frem slik informasjon. Som en konkret veiledning til selskapene har vi laget et såkalt veiledende dokument og publisert dette på hjemmesiden, www.ftf.no. I dokumentet beskriver vi hvilke finansielle mål vi forventer at selskapene skal oppgi og hvordan disse bør sees i sammenheng med det enkelte selskapets strategi. 

Andre veiledninger vi har utarbeidet til støtte for vår dialog med selskapene: Lederlønnsordninger. Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Miljø. Antikorrupsjon.

Last ned Årsrapporten 2013, der eierrapporten inngår.