Meny

VERDISKAPING I OMSKIFTELIGE TIDER

Folketrygdfondet har en viktig oppgave i å forvalte fellesskapets midler på en ansvarlig måte og er en kapitalforvalter med sterke resultater og stort potensial. Derfor er det med stor entusiasme jeg har tatt over lederansvaret.

Folketrygdfondet har store eierandeler i norske selskaper, og disse eierandelene har økt de siste årene. Dette kommer av at all realisert avkastning reinvesteres i markedet. Høye utbytter fra selskapene kombinert med et moderat kapitalbehov fører til at vår eierandel øker jevnt og trutt. Hvis aksjemarkedet faller kraftig, vil vår investeringsstrategi innebære at vi vil kjøpe oss ytterligere opp. Det gjør det nødvendig å vurdere endringer i forvaltningsmandatet. Vi planlegger å gi et råd om dette til Finansdepartementet i løpet av 2019.

Vår størrelse gir oss innflytelse som aksjonær. Aktiv og ansvarlig forvaltningspraksis er integrert i virksomheten og bidrar til meravkastning. Vi skal være en konstruktiv partner for selskapene, men også en krevende aksjonær. Da må vi forstå selskapene, og vi må ha en tett dialog. Vårt mål er å bidra til verdiskaping, og vi mener at vi bidrar best til dette gjennom å følge sunne prinsipper for eierstyring. Vi vil fortsette å stille krav som eier knyttet til forhold som kapitalstruktur, selskapsledelse, samfunnsmessige forhold og miljø.

Folketrygdfondet er en langsiktig investor som er godt rustet til å takle uro i markedet. Den største risikoen for vår avkastning er knyttet til utviklingen på de nordiske børsene og på Oslo Børs spesielt. Mange nordiske selskaper har skapt store verdier over tid og er verdensledende innen sine sektorer. Ved inngangen til 2019 er vi spesielt oppmerksomme på markedsuro knyttet til fall i oljepris og økt handelskonflikt globalt. Vi ser også store strukturelle endringer innen digitalisering som vil påvirke selskapenes evne til å skape verdier.

Omslag kommer raskt i finansmarkedet, og porteføljens samlede avkastning har svingt mellom -2,5 og 9 prosent gjennom året. Fjerde kvartal var preget av politisk usikkerhet og nedjustering av vekstforventninger. For året samlet endte vi nær et nullresultat, hvor avkastning i renteporteføljen nesten veiet opp for en liten nedgang i aksjeporteføljen.

Gjennomsnittlig årlig avkastning er henholdsvis 7,4 og 10,6 prosent siste fem- og tiårsperiode. Siden 1998 har den årlige avkastningen variert mellom -25 prosent og 34 prosent, med et gjennomsnitt i underkant av 8 prosent. 2018 var dermed et svakt år, men likevel godt innenfor det man må forvente av et fond med vårt risikonivå.

Vi fortsetter å levere avkastning langt bedre enn vår referanseindeks. Folketrygdfondet har levert meravkastning på henholdsvis 1,0 og 0,5 prosentpoeng siste fem- og tiårsperiode. For 2018 endte vi opp med en meravkastning på 0,8 prosentpoeng. Det er et meget sterkt resultat når man også tar hensyn til fondets størrelse i det norske markedet. Meravkastningen skyldes primært at vi har klart å velge de beste selskapene til vår portefølje, samt at vi har unngått store tap. Vi har også vært flinke til å posisjonere oss i rentemarkedet og utnyttet flere kilder til avkastning.

Vår historisk gode avkastning skyldes en kombinasjon av at vi har hatt god evne og vilje til å bære risiko, at vi har lykkes med vår aktive forvaltning, og at de nordiske børsene har gitt bedre avkastning enn en bred portefølje av utenlandske aksjer. Vi har tro på at norske og nordiske selskaper vil fortsette å hevde seg internasjonalt og levere god avkastning. Vi har tro på vår egen evne til å levere god kapitalforvaltning, og vi tror derfor vår strategi vil stå seg godt også i framtiden.