Meny

OMSTILLING OG VERDISKAPING

I 2017 runder Folketrygdfondet 50 år som ansvarlig forvalter av fellesskapets sparepenger. Tiden er et begrep som ligger rotfestet i Folketrygdfondets mandat. Vi skal levere høy avkastning over tid og tenke på fremtidige generasjoner. For oss er derfor 50 år ingen alder, men i stedet et solid fundament for langsiktig forvaltning til glede for fellesskapet og næringslivet.

Av administrerende direktør Olaug Svarva

Verden var et annerledes sted i 1967, da Folketrygdfondet
ble opprettet for å forvalte overskuddene i folketrygden.
Ventede og uventede hendelser finner sted, og
vi blir stadig påvirket av våre omgivelser. Innimellom
kapitlene i denne årsrapporten kan du se en kavalkade
over de siste fem tiår, i form av viktige milepæler for
Folketrygdfondet, Norge og internasjonal økonomi.

Folketrygdfondets ferd fra et bufferfond for folketrygden
til en forvalter av Statens pensjonsfond Norge er også en fortelling om utviklingen av den norske
samfunnsmodellen: En overordnet idé, kombinert
med samvittighetsfullt arbeid og en pragmatisk
holdning til virkemidler, har gitt en strategisk retning
og tilstrekkelig fleksibilitet til å skape gode resultater.
Folketrygdfondets jubileumsbok Veien til velferd
illustrerer samspillet mellom politikk, kapitalforvaltning
og næringsliv og setter utviklingen av velferdsstaten i et bredt historisk perspektiv.

Vi er oss bevisst at Folketrygdfondet har et stort ansvar. Vårt samfunnsoppdrag er å forvalte fellesskapets midler på en god måte, noe som innebærer at vi skal kanalisere kapitalen slik at den gir best mulig langsiktig avkastning. Det betyr at vi er opptatt av hvordan kapitalen fordeles mellom bransjer og selskaper, og internt i selskapene. Dette er det overordnede målet for all vår virksomhet.

Gode resultater kommer ikke av seg selv. Høy avkastning på fellesskapets sparepenger fordrer et lønnsomt
næringsliv. Vår erfaring er at de bedrifter som leverer høy verdiskaping over tid er veldrevne og omstillingsdyktige. Kompetente arbeidstakere og gode rammevilkår er viktige innsatsfaktorer. Når vi sikter mot å levere høy avkastning på lang sikt, legger vi derfor vekt på aktiv eierskapsutøvelse for å styrke verdiskapingen i de selskapene vi investerer i. Av samme årsak støtter vi opp om arbeid for en velfungerende markedsplass med gode kjøreregler, hvor vi i tillegg ser at vår motsykliske
investeringsadferd virker stabiliserende på markedsplassen og letter bedriftenes tilgang på kapital. Å være
en langsiktig investor er å være en ansvarlig investor.

Også 2016 ble et år med gode resultater for Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge.
Vi kan glede oss over at avkastningen har vært relativt høy over flere år, men verden er omskiftelig. Innovasjonstakten er rask, forretningsmodeller må justeres, og internasjonal politikk er i endring.

Det sies at mange av dagens 50-åringer er mye sprekere og mer oppegående enn deres alder skulle
tilsi, og at de i tillegg har fordelen av lang erfaring. Folketrygdfondet identifiserer seg med slike representanter for aldersgruppen, og vi har god tro på at vår investeringsfilosofi og investeringsstrategier vil fortsette å levere bedre avkastning enn det brede markedet. Det er krevende å høste fordelene som et
langsiktig perspektiv kan gi, men en lang historie og solide røtter hjelper. Forhåpentligvis vil vi alle huske
det langsiktige perspektivet også når det kommer en periode med svakere resultater.