Meny

FORNYET KONKURRANSEKRAFT

Ved inngangen til 2016 kan vi fastslå at norsk næringsliv må håndtere krevende omstillinger. Historien viser at norske selskaper er gode på dette.

 

Av administrerende direktør Olaug Svarva

Det var forventet at oljesektoren ville få mindre betydning som motor for norsk økonomi fremover, men det sterke fallet i råvarepriser har ført til et brått og dramatisk skifte.

I tillegg må selskapene forholde seg til store teknologiske endringer som angår alle sektorer av næringslivet. Stikkordene er digitalisering, robotisering og globalisering. Nye produksjonsprosesser og forretningsmodeller lanseres, og nye aktører tar over deler av verdikjeden. Utviklingen skjer raskt og krever omstilling.

I Folketrygdfondet er vi ydmyke i møte med disse skiftene. Også vår kompetanse utfordres, og vi har en aktiv tilnærming til å forstå rekkevidden av det som nå skjer og hva endringene vil bety for selskapene og for vår forvaltning. Ikke minst er det en utfordring å forstå hva som er syklisk og forbigående, og hva som vil vise seg å være strukturelle, langsiktige endringer. Vi er oss bevisst at Folketrygdfondet har et stort ansvar. Vårt samfunnsoppdrag er å forvalte fellesskapets midler, og vi skal kanalisere kapitalen slik at den gir best mulig langsiktig avkastning. Dette er det overordnede målet for all vår virksomhet.

I Folketrygdfondet har vi definert to delmål som begge er nødvendige for å nå det overordnede målet. Vi skal utnytte våre særtrekk og fortrinn som forvalter, slik at vi over tid leverer høyere avkastning enn det brede markedet (meravkastning). Samtidig skal vi aktivt bidra til verdiskapingen i de selskapene vi investerer i. I Folketrygdfondet ønsker vi med andre ord å være en premissleverandør med kapitalen vi stiller til rådighet. Vi vet at selskapene selv ønsker kontakt med sine største eiere, og vår ambisjon er at Folketrygdfondet skal oppleves som en konstruktiv og god eier.

Kapitalen må kanaliseres dit den kaster mest av seg, både internt i selskapene og mellom selskaper og bransjer. Vi mener at norsk næringsliv har gode forutsetninger for å omstille seg og skape ny vekst. Det er opp til selskapene selv å ta tak i mulighetene, men som investor vil vi følge med og bidra til en best mulig ressursutnyttelse.

Også 2015 ble et år med gode resultater for Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge. For året isolert sett leverte vi både god avkastning og meravkastning. Vi er imidlertid forberedt på lavere avkastning fremover enn det vi har hatt de siste årene.

Vi har valgt å la Folketrygdfondets verdier – kompetanse, integritet, initiativ og omtanke – gå som en rød tråd gjennom denne årsrapporten. Disse fire ordene er godt forankret hos oss og uttrykker grunnholdninger vi har med oss i det praktiske arbeidet. I Folketrygdfondet har vi bygd opp en teambasert forvaltning, og vi har en sterk kultur for å dele informasjon og bruke egen kompetanse innenfor organisasjonen. Slik har vi lykkes med å levere gode resultater over tid.