Meny

NY HVERDAG I NORSK NÆRINGSLIV

2014 ble et vendepunkt i norsk økonomi, og mange selskaper møter nå nye realiteter. I Folketrygdfondet ivaretar vi våre interesser ved å følge selskapene tett.

Av administrerende direktør Olaug Svarva

Ved inngangen til 2015 ser vi at vi står overfor både nye utfordringer og nye muligheter for norsk næringsliv. Vekstbildet vi har hatt i Norge gjennom flere år med høye oljepriser, er endret. I fjor ble en forventet nedgang i oljeinvesteringene forsterket av fallet i oljeprisen, og mange selskaper må gjennom omfattende omstillinger for å møte denne nye situasjonen. For andre deler av næringslivet har omslaget i økonomien et annet fortegn.Når dette skrives, ser vi et sammensatt bilde med store forskjeller mellom selskapene på Oslo Børs.

Folketrygdfondet har en spesiell rolle i norsk næringsliv og i norske markeder. Som vi dokumenterer i denne rapporten, er Folketrygdfondet blant de tre største eierne i 37 av selskapene på Oslo Børs. I fire av selskapene er vi den største eieren. Gjennom våre investeringer får vi betydelig innflytelse i mange selskaper, og dermed også et stort ansvar. Dette ansvaret er vi oss bevisst.

Selskapene selv gir uttrykk for at de ønsker kontakt med sine største eiere, både løpende og i strategisk krevende situasjoner. I Folketrygdfondet prioriterer vi dette høyt, og i fjor valgte vi i enda større grad enn tidligere å ta direkte kontakt med styrelederne i flere selskaper. Vi ser at det jobbes godt i styrene, og vi ønsker å være tilgjengelig for dem som en tydelig og aktiv eier. Ikke minst i en situasjon som nå med strategiske utfordringer og behov for omstillinger i mange selskaper, er dialogen mellom styre og eiere viktig.

Ved årsskiftet var vi i vår organisasjon 51 ansatte. Sammen ivaretar vi et krevende samfunnsoppdrag, og vi vet at vi «står på scenen» hver eneste dag. Som forvalter av felleskapets midler er vi helt avhengige av samfunnets tillit. Det betyr at vi må levere gode resultater over tid. Det betyr også at vi må vise oss oppdraget verdig ved å ha en sterk og god organisasjonskultur og opptre korrekt og ordentlig.

2014 ble et svært godt år for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge. Avkastningen ble på 10,7 prosent, og målt mot referanseindeksen leverte vi en meravkastning på 2,1 prosentpoeng. Dette er høyere enn det vi kan forvente over tid, men et eksempel på at vår forvaltningsstrategi virker i perioder med store skift og omstillinger. Det er ikke minst i slike tider vi kan dra nytte av vår kompetanse og lange erfaring fra markedene.

Når dette skrives, er det flere usikkerhetsmomenter i markedene. Det historisk lave rentenivået representerer særskilte utfordringer. I tillegg til redusert avkastning fra rentepapirer, er det en fare for at lav kostnad på kapital kan føre til feilinvesteringer i tiden fremover. Dette kan i neste omgang gi strukturelle problemer og en mer dempet økonomisk vekst på lengre sikt.

Kapital er en begrenset ressurs. Det er vårt ansvar som investor og eier at vi bidrar til effektiv kapitalallokering både mellom selskapene og innenfor det enkelte selskap. I Folketrygdfondet er vi forberedt på å være med på krevende omstillinger i tiden fremover, men vi vet også at slike prosesser skaper nye muligheter.